top of page

התנהגות פרו-חברתית

 

"פעילות השוקולד" במעבדה הפתוחה: במחקר זה בדקנו כיצד ילדים בגילאים שונים ומרקעים שונים בוחרים להתחלק במטבעות שוקולד עם ילד אחר שהם לא מכירים – כלומר, מה מאפיין את ההתפתחות של אלטרואיזם?

ילדים רבים שהגיעו למעבדה הפתוחה השתתפו ב"פעילות מטבעות השוקולד", שבה בחנו את היכולת והרצון של הילדים לחלוק משאבים עם הזולת  (התנהגות פרו-חברתית).

מידת השיתופיות נמדדה ע"י התנהגות בכמה מצבים שונים, שבהם הילדים נתבקשו לחלק כמות כלשהי של מטבעות שוקולד בינם לבין ילד אחד בן-מינם שהוצג להם בתמונה.

בכל פעם הילדים נתבקשו לבחור בין 2 אפשרויות שונות של חלוקת המטבעות, למשל: "מה אתה מעדיף, 2 לך וכלום לילד השני, או 1 לך ו-1 לילד השני?". או "מה אתה מעדיף, כלום לך וכלום לילד השני, או כלום לך ו-1 לילד השני?".

כפי שדווח במחקרים קודמים, מצאנו קשר הדוק בין גיל לבין התנהגות פרו-חברתית: ככל שהילדים גדולים יותר, כך הם נוטים לתת יותר מטבעות שוקולד לילד השני.

כמו כן, מצאנו הבדל קל בין המינים: בחלק מהבחירות, אצל בנים הייתה העדפה ברורה לעשות את הבחירה הלא פרו-חברתית (כלומר שהיו יותר בנים שבחרו לא לתת מהשוקולד שלהם) בעוד שאצל בנות לא הייתה העדפה מובהקת לאף אחת מבחירות.

ילדים קטנים בגיל 2.5 עד 5 נטו להתנהג באופן תחרותי – הם העדיפו שלילד השני יהיו פחות מטבעות שוקולד, גם כאשר הבחירה לא השפיעה על כמות המטבעות שהם קיבלו בפועל.

בגילאי 5 עד 8 נראית נטייה כן לתת לילד השני, אך רק בתנאי שבחירה אינה פוגעת במספר המטבעות שהילד עצמו מקבל. בגילאי 8-11 כבר ישנה העדפה ברורה להתנהגות פרו-חברתית.

ממצא מעניין נוסף הוא שלילדים בגיל מבוגר יותר יש נטייה לבחור את האפשרות שמגדילה את כמות המטבעות באופן כללי, גם על חשבונם האישי. למשל, הם מעדיפים לקבל שניים ולתת שניים לילד השני, מאשר שהם יקבלו שלוש ושהילד השני לא יקבל כלום.

המחקר "התנהגות פרו חברתית" עודנו מתקיים, ובימים אלו אנו בודקים את ההשפעה של גורמים כגון רמת ההשכלה של ההורים, מצב סוציואקונומי וגם מיקום הילד במשפחה: האם ילדים בכורים הם נדיבים יותר מבני הזקונים או מילדי סנדוויץ'? תוצאות נוספות ממחקר זה - בקרוב!

 

 

 

 

 

 

bottom of page