top of page

"מה אתה מעדיף, שניים לילד השני וכלום לך, או אחד לך וכלום לילד השני?"

 

"מה אתה מעדיף, כלום לילד השני ושניים לך, או אחד לך ואחד לך ואחד לילד השני?"

משחק שיתוף מטבעות השוקולד

היכולת האנושית לחלוק משאבים עם אחר מגיחה כבר בילדות, אך אנו יודעים מעט מאוד על העקרונות שמנחים התנהגות זו ועל האופן שבו היא מתפתחת.

מטרת מחקר זה הינה לבדוק כיצד ילדים מתנהגים בסיטואציות חברתיות שונות של חלוקת משאבים, באמצעות פעילות מהנה עם מטבעות שוקולד.

בפעילות זו נציג לילד שני דפים: לכל דף יש חצי אחד כחול וחצי אחד צהוב. בכל שלב, נשים מטבעות שוקולד על שני הדפים, והוא יתבקש לבחור איזה מן הדפים הוא מעדיף. שוקולד בחצי הכחול של הדף שיבחר יהיה שוקולד בשבילו. שוקולד בחצי הצהוב של הדף שיבחר יהיה שוקולד בשביל ילד/ה אחר/ת (בהתאם למין הילד), שהוא לא מכיר. בסוף הפעילות הילד יקבל את מטבעות השוקולד שהשיג (דוגמא בצד).

המחקר בודק, בין היתר, את האלמנטים הבאים בהתנהגות הילד:

 

  • שיתוף מול תחרותיות: האם הילד מעדיף לתת שוקולד לילד אחר במצב שבו הוא עצמו אינו מפסיד דבר מהבחירה?

  • אלטרואיזם ופרו-חברתיות: האם הילד מעדיף לתת שוקולד לילד אחר במצב שבו הוא עצמו מפסיד מהבחירה? האם הילד יעדיף לתת שוקולד לילד אחר במצב שבו הוא אמנם מפסיד מהבחירה, אך מספר מטבעות השוקולד גדל בהגיעו לאחר (הילד מוותר על מטבע אחד והילד השני מקבל שניים כתוצאה מכך)? 

  • שנאת אי שיוויון: האם הילד יעדיף שוויון בחלוקת המטבעות או אי שוויון בו אחד מקבל מטבעות והשני אינו מקבל?  

bottom of page